Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu internetowego natico.plI DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KONTO KLIENTA – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m. in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.natico.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

9. SPRZEDAWCA – Natico Marzena Wrzosek, Kijowska 13/39, 85-703, NIP 554-253-59-41, REGON 367015649, tel. 531 611 285.

10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

11. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie.

12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.natico.pl , prowadzony jest przez Natico Marzena Wrzosek, Kijowska 13/39, 85-703 Bydgoszcz, NIP 554-253-59-41, REGON 367015649. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

4. Do korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową oraz adres poczty e-mail.

5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za jego pośrednictwem do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

9. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. W przypadku zaplanowanej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, Klienci zostaną powiadomieni o tym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Oferowany w Sklepie Towar przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, w tym do produkcji kosmetyków. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych produktów niezgodne z zaleceniami. Strony natico.pl są stronami wyłącznie informacyjnymi, tym samym nie zawierają żadnych porad medycznych. 

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest Rejestracja. 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

- dostępu do statusu oraz historii zamówień,

- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,

- informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach,

- zamówienia Towaru,

- zmiany swojego Hasła,

- zmiany swoich danych,

- całkowitego usunięcia swojego konta.

5. Sklep może anulować zamówienie w przypadku:

- gdy dane Klienta są nieprawidłowe, niepełne lub budzą wątpliwości, a z Klientem nie można nawiązać kontaktu,

- braku wpływu należności na konto Sklepu (podane m.in. w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia) w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (dotyczy zamówień płatnych przelewem);

- gdy takie jest życzenie Klienta, jednak pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach stron internetowych Sklepu usługami, natico.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

IV PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki” .

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.natico.pl, dokonać wyboru wersji Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu Zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów i/lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówionego Towaru,

g) adresu do wystawienia faktury (jeżeli dotyczy).

8. W celu potwierdzenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

V METODY PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego 08 1050 1139 1000 0091 1742 7949 ,

b) w momencie otrzymania Towaru ("za pobraniem") opłacając cenę przedstawicielowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

VI DOSTAWA

1. Wysyłka Towaru jest zrealizowana nie później niż: w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży lub w przypadku płatności przelewem nie później niż w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe dostarczenie Towaru we wcześniej wymienionym terminie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie, oraz będzie mógł zażądać zwrotu wpłaconej kwoty za Towar.

2. Sprzedawca dostarczy Towar zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionych Towarów w punkcie odbioru osobistego po godzinie 17:00 po ustaleniu terminu drogą mailową. W celu otrzymania Towaru należy podać numer zamówienia. Dokładne informacje na temat odbioru osobistego w odnośniku „Dostawa”.

VII PROMOCJE

1. Klient ma możliwość skorzystania z promocji dostępnych na stronie sklepu natico.pl, jeśli spełni wszystkie warunki, które zostały przedstawione przez Sprzedającego.

2. Promocje się nie łączą, klient wybiera promocję, z której chce skorzystać i informuje o tym Sprzedającego

3. Promocje obowiązują do wyczerpania asortymentu, którym są objęte.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu poinformować Natico drogą pocztową na adres: Natico Marzena Wrzosek, Kijowska 13/39, 85-703 Bydgoszcz lub drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@natico.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub bez wydania pisemnego oświadczenia odesłać produkt na adres Sklepu.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w wiadomości e-mail potwierdzającej wpłynięcie Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu.

IX REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży

1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Natico Marzena Wrzosek, Kijowska 13/39, 85-703 Bydgoszcz lub drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@natico.pl

1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Natico o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

2.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Natico Marzena Wrzosek, Kijowska 13/39, 85-703 Bydgoszcz lub drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@natico.pl.

2.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2.4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest pod adresem www.natico.pl.

3. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.